POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych

W Grupie Kapitałowej „100-SIO” dochowujemy szczególnej staranności w celu zapewnienia poufności danych osobowych i dostępności ich dla osób upoważnionych. Dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, a w szczególności w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych, ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Prosimy zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności („Polityka Prywatności”), aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy przekazane nam dane osobowe.

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

1.1. Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Właściwy administrator danych to podmiot, który realizuje określone cele przetwarzania danych. W zależności od tego, w jakich celach Twoje dane osobowe są przetwarzane w relacjach z „100-SIO”, określone spółki z Grupy Kapitałowej ROBYG będą właściwym administratorem danych.

O tym, który podmiot wchodzący w skład naszej Grupy Kapitałowej jest administratorem Państwa danych w konkretnej sytuacji oraz o szczegółach przetwarzania danych informujemy zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Państwem zawieramy, ogłoszeniach o pracę, czy przy formularzach zapytania o ofertę.

1.2. Jak mogę się skontaktować z administratorem danych

Wszystkie Spółki z Grupy Kapitałowej „100-SIO” mają siedzibę w Koszalinie, a adres do korespondencji to: Grochowskiego 20, 75-363 Koszalin

Można się z nami skontaktować w poniższy sposób:
• za pomocą wiadomości e-mail: rodo@100sio.pl
• listownie: Grochowskiego 20, 75-363 Koszalin

1.3. W jakich celach i na jakich podstawach moje dane osobowe są przetwarzane?

Dane osobowe przetwarzane w określonych celach są poparte odpowiednimi podstawami prawnymi. O wszystkich rzeczywistych celach przetwarzania danych zbieranych w konkretnym przypadku i o właściwych podstawach prawnych, informujemy Państwa zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Państwem zawieramy, ogłoszeniach o pracę, czy przy formularzach zapytania o ofertę.

1.4. Źródło danych (skąd „100-SIO” ma moje dane osobowe?)

Zazwyczaj źródłem danych są Państwo, czyli sama osoba, której dane dotyczą. „100-SIO” nie nabywa baz sprzedażowych od innych podmiotów.

W przypadku, gdy korzystają Państwo z formularzy udostępnianych przez portale wynajmu nieruchomości, dostajemy od portali wynajmu nieruchomości dane w takim zakresie, w jakim określa to regulamin danego portalu. Celem wykorzystania przez nas tych danych jest udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub – w przypadku wyrażenia odrębnej zgody, przedstawianie ofert o wynajmowanych nieruchomościach „100-SIO” w formie elektronicznej.

Jeżeli są Państwo pracownikiem, współpracownikiem lub reprezentantem naszego kontrahenta (np. dostawcy usług wykończeniowych, budowlanych, stroną umowy najmu), bądź reprezentantem naszego klienta i współpracują Państwo z nami w jego imieniu to możliwe jest, że otrzymamy Państwa dane kontaktowe odpowiednio od tego kontrahenta lub klienta w związku z wyznaczeniem przez niego osób reprezentujących lub kontaktujących się z nami w jego imieniu.

Podawane nam dane osobowe przekazywane są dobrowolnie, jednak w określonych sytuacjach ich podanie może wymogiem ustawowym lub umownym, a w konsekwencji ich niepodanie uniemożliwi odpowiednio realizację przepisu prawa lub nawiązanie i prawidłową realizację umowy.

1.5. Odbiorcy danych

W Grupie Kapitałowej „100-SIO” dbamy o to, żeby nie ujawniać danych osobowych osobom nieuprawnionym, w szczególności dbamy o to, aby informacje te nie dostały się w niepowołane ręce.

Spółki z Grupy Kapitałowej „100-SIO” nie sprzedają, nie przekazują i nie użyczają zgromadzonych do przetwarzania danych osobowych innym osobom lub instytucjom, niż upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Spółek z Grupy Kapitałowej „100-SIO”, chyba, że:
• dzieje się to na żądanie uprawnionych na podstawie odpowiednich przepisów prawa organów (np. organy kontrolujące, komornik, Policja)
• dzieje się to w wyniku konieczności spełnienia przez nas obowiązku prawnego (np. udostępnienie danych do ZUS, US, na tablicy informacyjnej na budowie)
• dzieje się to, gdyż jest niezbędne do prawidłowej realizacji umowy (np. udostępnienie danych do banku w związku z dokonywanymi przelewami w celu rozliczeń)
• dzieje się to, ze względu na realizację prawnie uzasadnionych interesów Spółki z Grupy „100-SIO” (np. ujawnienie danych pełnomocnikom lub w sądzie w przypadku obrony lub dochodzenia roszczeń na drodze sądowej)
• dzieje się to w oparciu o zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie których upoważniamy dostawców usług dla nas do dostępu do danych osobowych w zakresie niezbędnym do wykonania zleconej usługi (np. usługi wsparcia związane z utrzymaniem infrastruktury lub systemów IT, utrzymania stron internetowych, usuwania usterek ujawniających się na wynajmowanych nieruchomościach).

Social Media

Prowadzimy strony profilowe na Facebooku:
100SIOSYNERGIA

a także profile na platformie Instagram
100SIOSYNERGIA

oraz Twitter
100SIOSYNERGIA

i Youtube:
100SIOSYNERGIA

co może wiązać się z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, gdy odwiedzają Państwo nasze profile, bądź wchodzą Państwo w interakcje z naszymi profilami (polubienia, komentarze, przesyłane wiadomości). Jeżeli odwiedzają Państwo nasze profile społecznościowe na portalach typu Facebook gromadzimy dane dotyczące Państwa aktywności na naszym profilu, w tym polubień, przesyłanych nam wiadomości, treści komentarzy i postów zamieszczanych na naszym profilu. Proszę pamiętać, że jako użytkownicy portalu społecznościowego i my, i Państwo jesteśmy związani także polityką prywatności i regulaminami zaakceptowanymi w ramach tego portalu społecznościowego. Dane związane z Państwa aktywnością w ramach prowadzonych przez nas profili na portalu społecznościowym będziemy przetwarzać w ramach tego profilu przez okres funkcjonowania naszego konta na portalu, chyba, że wcześniej je Państwo usuną samodzielnie. Proszę pamiętać, że jako użytkownik Facebooka czy innego portalu społecznościowego mogą Państwo także zarządzać swoim kontem i zamieszczanymi treściami zgodnie z regulacjami właściwego portalu.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy tylko tak długo, jak mamy cel ich bieżącego wykorzystania lub ich archiwizacji. O okresach przechowywania danych zbieranych w konkretnym przypadku informujemy Państwa zawsze podczas ich zbierania np. w umowach, które z Państwem zawieramy, ogłoszeniach o pracę, czy przy formularzach zapytania o ofertę.

Co do zasady, okresy przechowywania danych ustalamy w oparciu o następujące kryteria:
• w przypadku przetwarzania danych w oparciu o wyrażoną zgodę (np. na otrzymywanie ofert marketingowych, przeprowadzenie procesów rekrutacyjnych) – dane przechowujemy do czasu odwołania zgody
• w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nawiązane z nami relacje umowne – dane przechowujemy do czasu ustania okresów, na podstawie których Państwo lub my moglibyśmy mieć prawo do wniesienia roszczenia
• w przypadku przetwarzania danych na potrzeby realizacji przepisów prawa – dane przechowujemy tak długo, jak zobowiązuje nas do tego prawo.
• w przypadku przetwarzania danych w oparciu o nasze prawnie uzasadnione interesy – tak długo, jak trwa wskazany cel oraz potrzeba archiwizacji w celu dochodzenia, obrony lub ustalenia roszczenia.

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

W związku z tym, że przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo do:
• żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania informacji o przetwarzaniu przez nas Państwa danych osobowych
• sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia
• żądania usunięcia Państwa danych osobowych
• żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych
• wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Taki sprzeciw mogą wnieść Państwo w każdym czasie
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Taki sprzeciw mogą wnieść Państwo w dowolnym momencie.

W sytuacji, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie zgody, mają Państwo prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie takiej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

Mają także Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Pliki Cookies

Są używane także dla zapamiętywania na czas sesji danych statystycznych o ruchu użytkowników, używanych przez “100-SIO”. Użytkownicy naszego serwisu mogą w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na ich urządzeniach końcowych przez nasz serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Zmiany polityki prywatności

Na obszar ochrony danych osobowych może mieć wpływ wiele uregulowań prawnych. W przypadku konieczności zmian zostaną one uwzględnione w tej Polityce Prywatności, którą niezwłocznie zaktualizujemy.

Menu