Regulamin

Regulamin rezerwacji i korzystania z obiektów „100-SIO” Apartamenty Sp. z o.o.

I. Zasady ogólne:

1. Lokalami mieszkalnymi na krótkotrwały wynajem (tzw. apartamentami) zarządza „100”-SIO Apartamenty Spółka z o.o. w Koszalinie ul. Maltańska 37 75-430 Koszalin. Telefony do kontaktu: 500-667-100 lub 500-669-100, e-mail: rezerwacje@100sio.pl
2. Doby pobytu w apartamentach w Koszalinie oraz w Białogardzie zaczynają się o godz. 14.00, a kończą o godz. 11.00.
3. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach, na prośbę Najemcy, godziny rozpoczęcia i zakończenia doby pobytu mogą być zmienione.
4. Udostępnienie apartamentu Najemcy następuje po wypełnieniu i podpisaniu przez Najemcę karty rezerwacyjnej oraz po zapoznaniu się i podpisaniu niniejszego regulaminu.
5. Najemca może korzystać z lokalu wyłącznie w celach mieszkaniowych i tylko na własne potrzeby – nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim, ani zapraszać na noc osób trzecich.
6. Osoby nie ujęte w rezerwacji nie mogą przebywać w apartamencie po godzinie 22.00.
7. Organizowanie głośnych imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione.
8. Obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i innych używek i w apartamencie , i na terenie całego obiektu.
9. Najemca jest obowiązany do korzystania z apartamentu i z części wspólnych obiektu z należytą starannością i z zachowaniem ogólnych norm porządku domowego . Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00.
10. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia w apartamencie i w częściach wspólnych nieruchomości, powstałe z jego winy lub z winy osób wspólnie przebywających w apartamencie.
11. „100-SIO” Apartamenty Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy Najemcy znajdujących się w apartamencie.
12. Po zakończeniu najmu Najemca jest obowiązany zostawić apartament w takim samym stanie jak w chwili jego objęcia.
13. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu Najemca będzie obciążony karami umownymi:
a) za wykorzystywanie apartamentu jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (np. zakład fryzjerski, kosmetyczny, itp.) - kara umowna w wysokości 1.000,00 zł za każdą dobę takiego wykorzystywania,
b) za goszczenie osób nie wskazanych w rezerwacji po godzinie 22.00 (naruszenie punktu 5 i 6 regulaminu) – kara umowna w wysokości 100% wartości ceny za daną dobę, za każdą dodatkową osobę,
c) za złamanie zakazu palenia przez Najemcę bądź jego gości (pkt 8 regulaminu) – kara umowna w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek palenia,
d) za zorganizowanie głośnej imprezy towarzyskiej (naruszenie punktu 7 i 9 regulaminu) – kara umowna w wysokości 1.000,00 zł.
14. Ponadto;
a) w przypadku zgubienia przez Najemcę kluczy do drzwi wejściowych do apartamentu -Najemca będzie obciążony zryczałtowanym odszkodowaniem w wysokości 200,00 zł,
b) w przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota do bramy garażowej – Najemca będzie obciążony zryczałtowanym odszkodowaniem w wysokości 300,00 zł.
15. Każdy Najemca otrzymuje na potwierdzenie zapłaty za najem fakturę VAT. Dane do faktury należy podać niezwłocznie mailem lub telefonicznie. Zgodnie z wyrokiem NSA I FSK 1449/09 z 20.05.2010r., faktury sporządzone i przesłane w formie elektronicznej, które są następnie drukowane i przechowywane w formie papierowej przez obie strony transakcji, stanowią ważne dokumenty księgowe.
16. Najemca oświadcza, że się zapoznał z niniejszym regulaminem i że się zobowiązuje do jego przestrzegania. Wyraża zgodę na zapłatę w/w kar umownych i odszkodowań we wskazanych przypadkach.
17. Niniejszy regulamin obowiązuje aż do odwołania, co oznacza, że regulamin ten jest wiążący również przy następnych pobytach na zasadzie najmu krótkoterminowego, chyba że Najemca zostanie zapoznany z nowym regulaminem i podpisze zgodę na jego przestrzeganie.
18. Treść niniejszego regulaminu jest wywieszona w każdym apartamencie oraz jest opublikowana na stronie internetowej www.100sio.pl.

III. Dane osobowe:

Twoje dane przetwarzamy na podstawieart. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO. W ramach „100-SIO” Apartamenty Sp. z o.o., podstawą naszego działania jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO. Jeżeli wyraziliście lub wyrazicie Państwo zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na Państwa adres e-mail, to podstawą prawną jest także art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH NAJEMCÓW

Celem, dla których „100-SIO” Apartementy Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług krótkotrwałego zakwaterowania. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez „100-SIO” Apartamenty Sp. z o.o. jest:

1) dochodzenie ewentualnych roszczeń przez „100-SIO” Apartamenty Sp. z o.o. w związku z poniesioną przez „100-SIO” Apartamenty Sp. z o.o. szkodą wyrządzoną przez najemcę lub obrona przed roszczeniami najemcy w stosunku do „100-SIO” Apartamenty Sp. z o.o.,
2) udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
3) realizację dokonanej przez najemcę rezerwacji w „100-SIO” Apartamenty Sp. z o.o. oraz zapewnienie najwyższej jakości usług dla najemców „100-SIO” Apartamenty Sp. z o.o..

IV. Prawo właściwe:

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby „100-SIO” Apartamenty Sp. z o.o., ul. Maltańska 37, 75-430 Koszalin.

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl