Regulamin

Regulamin

Regulamin rezerwacji i korzystania z obiektów „100-SIO” Apartamenty oraz "100-SIO" Nieruchomości

I. Zasady ogólne:

1. Apartamentami zarządzają „100-SIO" Apartamenty Sp. z o.o., ul. Maltańska 37, 75-430 Koszalin oraz "100-SIO" Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Maltańska 37, 75-430 Koszalin.
2. Doba pobytu w apartamentach zaczyna się o 14, a kończy o 22 (Kołobrzeg i Białogard do 20), a kończy od godziny 6 do 11 (Kołobrzeg i Białogard od 7). Późniejsze wydanie to dodatkowy koszt serwisowy 30 zł w ciągu 2 godzin po 22 w Koszalinie i 60 zł po północy, natomiast w przypadku Białogardu i Kołobrzegu możliwe jest wydanie lokalu tylko do 22 za dodatkową opłatą serwisową w kwocie 50 zł.
3. Do dyspozycji Gości w Koszalinie - Głowackiego 10a pozostają cztery miejsca parkingowe. Gość Apartamentów Superior oraz Deluxe w Koszalinie ma prawo korzystać z jednego miejsca parkingowego w cenie pobytu. Gość Apartamentów Budget za 10 zł za dobę. Każde kolejne miejsce jest płatne w kwocie 30 zł za dobę.
4. Uwzględnia się życzenia zmiany godzin zameldowania po uprzednim uzgodnieniu i możliwościach technicznych.
5. Gość może korzystać z lokalu w celach tylko i wyłącznie mieszkaniowych, nie może przekazywać apartamentu osobom trzecim. Wykorzystywanie apartamentu do prowadzenia dowolnej działalności gospodarczej m.in. fryzjer, kosmetyczka i tym podobnych jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapłatę kary umownej w wysokości 500,00 zł (pięćset złotych) za każdą dobę.
6. Udostępnienie apartamentu dla Gościa następuje po wypełnieniu i podpisaniu przez Gościa karty rezerwacyjnej oraz po zapoznaniu się i podpisaniu niniejszego regulaminu.
7. Osoby nie wskazane w rezerwacji nie mogą przebywać w apartamencie po godzinie 22:00. Nie przestrzeganie tego punktu regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapłatę kary umownej w wysokości 50% wartości ceny za pobyt.
8. Obowiązują ogólne zasady porządku i spokoju publicznego oraz tradycyjnej ciszy nocnej w godzinach 22:00 do 6:00 przy przekroczeniu tych zasad usługodawca upoważniony jest do natychmiastowego zaprzestania świadczonej usługi dla Gości.
9. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia powstałe z jego winy lub z winy osób wspólnie przebywających w apartamencie.
10. „100-SIO" Apartamenty Sp. z o.o. oraz "100-SIO" Nieruchomości Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy Gościa znajdujących się na terenie apartamentu.
11. Obowiązuje całkowity zakaz palenia w apartamencie jak i na terenie całego obiektu. Złamanie zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapłatę kary umownej w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych).
12. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Złamanie zakazu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapłatę kary umownej w wysokości 500 zł (pięćset złotych).
13. W przypadku zagubienia kluczy od apartamentu, drzwi wejściowych, Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł (sto złotych).
14. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia pilota do bramy garażowej Gość jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł (dwieście złotych).
15. Wynajęty apartament należy pozostawić w takim samym stanie w jakim był w dniu przyjazdu.
16. Każdy Gość za pobyt otrzyma paragon fiskalny lub fakturę VAT – wtedy Gość musi zwrócić paragon fiskalny. Dane do faktury należy podać na odwrocie karty rezerwacyjnej.'
    
II. Zasady porzadkowe:

1. Gość jest obowiązany dbać i chronić przed uszkodzeniem lub dewastacją części budynku przeznaczone do wspólnego korzystania, takie jak klatki schodowe, korytarze, inne pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
2. Gość zobowiązuje się do korzystania z infrastruktury osiedlowej zgodnie z jej przeznaczeniem, a w szczególności do: dbania o zieleń, nie zanieczyszczania chodników, ulic, trawników, wind.
3. Na klatkach schodowych w budynkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.
4. Gość nie może, bez zgody zarządcy, utrzymywać ani przechowywać zwierząt w apartamencie/mieszkaniu.
5. Gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania zarządcy o powstałych uszkodzeniach w apartamencie/mieszkaniu, bądź w jego wyposażeniu.
6. Jeżeli okaże się, iż za powstałe uszkodzenia odpowiedzialny jest Gość lub osoby trzecie przebywające z Gościem w apartamencie/mieszkaniu, Gość zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia szkód i wymiany wyposażenia na wolne od uszkodzeń.
7. Jeżeli sprawcą będzie Gość bądź osoba trzecia, za którą ponosi odpowiedzialność, zarządca ma prawo do pokrycia szkody obciążając kartę  Gościa.
8. Apartament/mieszkanie jest samodzielnym lokalem mieszkalnym wykorzystywanym przez Gościa na podstawie stosunku najmu. W związku z powyższym zarządca nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa lub inne osoby korzystające z mieszkania. W szczególności nie ponosi wobec Gościa odpowiedzialności, o której mowa w art. 846-852 kodeksu cywilnego. W przypadku niemożności przedłużenia pobytu przez zarządcę, Gość musi opuścić apartament/mieszkanie o godzinie 11 zgodnie z pierwotną rezerwacją.
9. Za dzieci przebywające na terenie obiektów noclegowych odpowiadają rodzice. Obiekty noclegowe nie posiadają zabezpieczeń chroniących małe dzieci.

III. Dane osobowe:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych wprowadzone dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji. Dane osobowe będą przetwarzanie przez system - HOTRES.pl z siedzibą w Jeleniej Górze.

IV. Prawo właściwe:

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy właścicielem a Gościem jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby „100-SIO” Apartamenty Sp. z o.o., ul. Maltańska 37, 75-430 Koszalin oraz dla siedziby "100-SIO" Nieruchomości Sp. z o.o., ul. Maltańska 37, 75-430 Koszalin.

design by : LEMONPIXEL.pl  /  Rezerwację online obsługuje : HOTRES.pl